Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden online trainingen

Algemene voorwaarden zijn juridisch opgesteld en daardoor bijna niet te lezen. Daarom start ik in gemakkelijke taal wat ik met je wil afspreken. Daarna volgt de juridische tekst, die is rechtsgeldig en bepalend. 
• Deze online trainingen zijn met veel liefde en zorg gemaakt. Er zit heel veel tijd in, omdat ik hoge kwaliteit wil bieden. Daarom mag inhoud uit de trainingen zonder mijn toestemming niet gedeeld worden. 
• Ik maak de trainingen met de kennis die ik op dat moment hebt. Het kan voorkomen dat ik later tot andere inzichten kom en het programma aanpas. Ik stuur je dan een bericht om je hierover te informeren. 
• De online training wordt aangeboden via online, dus soms kan er een technische storing zijn die me tijd kost om het op te lossen.
• Je krijgt toegang tot je aangekochte online training zodra de betaling akkoord is. Je hebt onbeperkt toegang, die vervalt als ik ziek, arbeidsongeschikt raak of overlijd. Als ik ga stoppen met het systeem waarmee ik de online training aanbied, dan informeer ik je daarover en bied je een alternatieve oplossing. 
• Gezondheidsadviezen die gegeven worden, zijn algemene adviezen. Voor een advies op maat kun je contact opnemen met een therapeut. Bij ernstigere gezondheidsklachten of twijfel adviseer ik altijd om te overleggen met je huisarts of behandelend specialist. 
• Ben je niet tevreden? Ik zoek graag samen met je naar een oplossing. Neem dan contact op. 

Artikel 1: Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden ‘Trainingen Acupunctuur voor Vrouwen’ zijn uitsluitend van toepassing op de overeenkomst die tussen de Klant en Melanie Peters Acupunctuur voor Vrouwen wordt gesloten met betrekking tot een online training. Op de overige diensten van Melanie Peters Acupunctuur voor Vrouwen zijn deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing.
2. Het aanbod van online trainingen van Melanie Peters Acupunctuur voor Vrouwen staat op training.acupunctuurvoorvrouwen.com en vermeldt alle relevante informatie.
3. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk door Melanie Peters zijn aanvaard en dan alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
4. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst gelden slechts indien deze schriftelijk door beide partijen akkoord zijn bevonden.
5. De overeenkomst tussen de Klant en Melanie Peters Acupunctuur voor Vrouwen komt tot stand op het moment dat Melanie Peters de overeenkomst schriftelijk bevestigt d.m.v. een aankoopbevestiging en eindigt op het moment dat het de online training is beëindigd.

Artikel 2: De uitvoering van de overeenkomst
1. Melanie Peters spant zich in de online trainingen uit te voeren naar de eisen van goed vakmanschap.
2. De overeenkomst wordt langs elektronische weg uitgevoerd. Aan het gebruik hiervan kleven altijd bepaalde risico’s zoals verlies van bestanden of gegevens, vertraging, manipulatie en virussen. Melanie Peters is niet aansprakelijk voor de schade die eventueel hieruit voortvloeit. Waar mogelijk zijn technische maatregelen getroffen door Melanie Peters zoals een SSL-verbinding. 
3. De Klant is er zelf verantwoordelijk voor dat zij voor de aanvang van de online trainingen, over de benodigde computerapparatuur, -programma’s, -software en andere relevante benodigdheden beschikt en dat deze goed functioneren gedurende de duur van de online trainingen. 
4. Melanie Peters is gerechtigd om de inhoud de online trainingen te wijzigen. Melanie Peters zal de Klant hierover informeren.
5. Klachten dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Melanie Peters te worden gemeld. 

Artikel 3: Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de online trainingen berusten uitsluitend bij Melanie Peters. 
2. De door Melanie Peters geleverde informatie en producten zijn uitsluitend verstrekt om door de Klant zelf te worden gebruikt voor het doel waarvoor het is verstrekt. 
3. De Klant is niet gerechtigd om buiten dit doel (delen van) een geleverd product te wijzigen, (delen van) de geleverde informatie en producten te openbaren, verveelvoudigen, of er derden kennis van te laten nemen, al dan niet tegen betaling.
4. De bepalingen uit dit artikel 3 blijven geldig na afloop van de overeenkomst.

Artikel 4: Betaling

1. De betaling vindt plaats voor de start van een online training. 
2. Melanie Peters kan ervoor kiezen om gratis toegang te verstrekken. De algemene voorwaarden zijn dan ook van toepassing. 
3. Facturen worden elektronisch verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. 
4. Alle prijzen zijn weergegeven inclusief BTW.

Artikel 5: Beëindiging van de overeenkomst
1. De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van 3 dagen na aankoop. Opzegging kan schriftelijk (via mail ) worden gedaan.
2. In geval van overmacht, waaronder ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Melanie Peters, computerstoring of – uitval, internetstoring of –uitval, is Melanie Peters gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat de Klant uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien door een computerstoring een onderdeel van het online programma niet kan plaats vinden, zal Melanie Peters zich inspannen om dit onderdeel op een ander moment te laten doorgaan en eventueel op een andere wijze.
3. De overeenkomst eindigt in geval van overlijden van een der partijen.
4. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij. Aan beide partij en komt even eens de bevoegdheid tot ontbinding toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
5. Indien de Klant de overeenkomst voortijdig beëindigt, geeft dit geen recht op restitutie van reeds verrichte betalingen. 

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Melanie Peters is slechts aansprakelijk indien de Klant aantoont dat de Klant schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Melanie Peters. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag gelijk aan éénmaal het aankoopbedrag van de training. 
3. Melanie Peters is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Melanie Peters voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
4. Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op Melanie Petes geen enkele verplichting tot schadevergoeding.


Artikel 7: Overige bepalingen
1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien, worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Melanie Peters zetelt.
4. Melanie Peters is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden Online Trainingen te wijzigen.